سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدارس حوزه  
مدرس 
 
 
عقائد  
تدریس 
جامعةالزهراء 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ علم کلام و شناخت علم کلا